برگه نمونه

نام
این فیلد الزامی است!
نام خانوادگی
این فیلد الزامی است!
کد ملی
این فیلد الزامی است!
تاریخ تولد
این فیلد الزامی است!
سال ورود به حوزه
این فیلد الزامی است!
مدرک تحصیلی
  • - انتخاب یک گزینه -
  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکتری
این فیلد الزامی است!
سطح حوزوی
این فیلد الزامی است!
سابقه تدریس حوزه/ دانشکاه
این فیلد الزامی است!
سابقه تبلیغ
این فیلد الزامی است!
دوره های آموزشی گذرانده شده
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
آدرس مسجد
این فیلد الزامی است!
گزارش مختصری از فعالیتهای خودتان در مسجد ارائه فرمایید
این فیلد الزامی است!
تخصص در زمینه های فضای مجازی
این فیلد الزامی است!
آیا با قرارگاه در جهت رشد و موثر بودن مسجد در سطح کشور همکاری می فرمایید.
  • - انتخاب یک گزینه -
  • بله
  • خیر
این فیلد الزامی است!
ارسال رزومه
این فیلد الزامی است!